اسکریپت پیش بینی فوتبال

اسکریپت پیش بینی فوتبال من متوجه اسکریپت پیش بینی فوتبال نشدم که حرکت در بازی، اما هم تیمی ها یا کسانی که خارج اسکریپت پیش بینی فوتبال از مسابقه بودند گفتند چرا شما خودتان را سرزنش نکردید، یا اگر پاسخ دادید، واکر اخراج شد، اما واقعا به من ضربه نزده بود، فقط در چهره من. من نمی … ادامه خواندن اسکریپت پیش بینی فوتبال